2 Kiểu Phụ Huynh Con Trẻ Không Cần

Có bốn kiểu phụ huynh: Đẻ - Nuôi - Dạy - Rèn. Đẻ thì ai cũng biết đẻ rồi không tính, rồi lên cái giai đoạn nuôi coi tiền là tất cả và không biết cách dạy. Và luông chiều con ....

Có bốn kiểu phụ huynh: Đẻ – Nuôi – Dạy – Rèn. Đẻ thì ai cũng biết đẻ rồi không tính, rồi lên cái giai đoạn nuôi coi tiền là tất cả và không biết cách dạy. Và luông chiều con ….

Chia sẻ bài viết này