Default image

admin

Bùng nhiệt huyết, cháy đam mê

Giá trị của bạn được đo bằng những gì bạn mang đến cho người khác, chứ không phải bạn tích lũy được gì cho mình. Hãy cùng nhau suy ngẫm câu chuyện dưới đây để có thể có thêm những…