Default image

Văn Linh

Sợi dây trói buộc vô hình

Bạn thân mến! Có những thói quen, niềm tin tồn tại quá lâu trong xã hội, tạo thành những lối mòn trong nhận thức, thái độ và hành vi ứng xử mà ngay cả người có tri thức cũng khó…