Default image

Văn Linh

Ngôn ngữ của sự tử tế

Sự tử tế có một ngôn ngữ riêng và rất đặc biệt. Nó có thể kết nối giữa những người xa lạ, với khoảng cách không giới hạn và giá trị không thể cân đong đo đếm