Bài Học Thấm Thía Từ Bức Thư Tổng Thống Lincoln Gửi Thầy Hiệu Trưởng

" Nếu bạn cho rằng không thể trở thành một luật sư tử tế, hãy chọn làm người tử tế, đừng làm luật sư." Abraham Lincoln. Câu nói có nghị lực không? Có đạo đức không?...

” Nếu bạn cho rằng không thể trở thành một luật sư tử tế, hãy chọn làm người tử tế, đừng làm luật sư.” Abraham Lincoln. Câu nói có nghị lực không? Có đạo đức không?…

Chia sẻ bài viết này