Quản lý cảm xúc, Thiền, Chữa lành

Quản lý cảm xúc là khả năng nhận thức, sẵn sàng chấp nhận, cũng như kiểm soát thành công cảm xúc của bản thân