Đạo Đức – Trí Tuệ – Nghị Lực Điều Gì Quan Trọng Nhất?

Cả ba yếu tố "Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực" phải quân bình. Đạo đức lên một vài tháng, thì trí tuệ lên một vài tháng, nghị lực cũng lên. Như cái kiềng 3 chân nó lệch thì nó bị ...

Cả ba yếu tố “Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực” phải quân bình. Đạo đức lên một vài tháng, thì trí tuệ lên một vài tháng, nghị lực cũng lên. Như cái kiềng 3 chân nó lệch thì nó bị …

Chia sẻ bài viết này