Để Trẻ Tìm Được Ước Mơ Và Hoài Bão?

Gương vĩ nhân luôn nuôi dưỡng ước mơ hoài bão? Tại sao trẻ bây giờ không có ước mơ, không có hoài bão và chẳng có định hướng được cuộc đời. Vì nó đọc gương vĩ nhân ít quá...
https://youtu.be/kp-NA_SoJ9E

Gương vĩ nhân luôn nuôi dưỡng ước mơ hoài bão? Tại sao trẻ bây giờ không có ước mơ, không có hoài bão và chẳng có định hướng được cuộc đời. Vì nó đọc gương vĩ nhân ít quá…

Chia sẻ bài viết này