Nghị Lực Là Một Trong Ba Yếu Tố Để Thành Công

Chánh tinh tấn là lỗ lực chưa? Duy trì bền bỉ chưa? Đeo bám đến cùng chưa? Khi chúng ta mất động lực thì chánh tinh tấn nó bị xuống. Lúc này chúng ta phải có thức ăn cho nghị lực đó là ....

Chánh tinh tấn là lỗ lực chưa? Duy trì bền bỉ chưa? Đeo bám đến cùng chưa? Khi chúng ta mất động lực thì chánh tinh tấn nó bị xuống. Lúc này chúng ta phải có thức ăn cho nghị lực đó là ….

Chia sẻ bài viết này