Nghi Ngờ Nhưng Không Tiêu Cực

Chánh kiến, đầu tiên là chúng ta phải không tin những gì người khác nói. Tức là mọi người phải không tin là thành công, nghi ngờ lại nhưng mà chúng ta phải phản biện được. Gọi là tư duy ...

Chánh kiến, đầu tiên là chúng ta phải không tin những gì người khác nói. Tức là mọi người phải không tin là thành công, nghi ngờ lại nhưng mà chúng ta phải phản biện được. Gọi là tư duy …

Chia sẻ bài viết này