Trẻ Không Trưởng Thành Lỗi Ở Phụ Huynh

Tại sao 18 tuổi bây giờ con của các bạn vẫn còn ngay ngô, vẫn hàng ngày bạn chở nó đi nó về thì lỗi thuộc về nó hay về mình, lỗi này thuộc về cha mẹ.

Tại sao 18 tuổi bây giờ con của các bạn vẫn còn ngay ngô, vẫn hàng ngày chở nó đi nó về thì lỗi thuộc về nó hay về mình, lỗi này thuộc về cha mẹ…

Chia sẻ bài viết này