Trở Thành Người Kiệt Xuất Với 4 Vòng Đào Tạo

Bốn vòng tròn đào tạo, vòng tròn trong cùng giá trị của một con người và nó gồm "Trí tuệ - Đạo đức - Nghị lực". Người nào sống được với giá trị cốt lõi là bàn tay xèo ra, còn nào sống ...

Bốn vòng tròn đào tạo, vòng tròn trong cùng giá trị của một con người và nó gồm “Trí tuệ – Đạo đức – Nghị lực”. Người nào sống được với giá trị cốt lõi là bàn tay xèo ra, còn nào sống …

Chia sẻ bài viết này